bạn dùng tham khảo dv lifebox này nè lưu trữ bảo mật ổn lắm